جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ موفقیت استایل دخترانه تم سفید:

𝐁𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐨
𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭
• صبور باش گاهی برای بهتر شدن
• باید از بدترین شرایط عبور کرد🤍🐼

مشابه: