جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری آهنگ کامی یوسفی جدایی دپ:

سوفی در مست ترین حالت ممکنش حرف جالبی زد: که یک شبهایی باید زیاده روی کرد؛ در مستی، در غم، در دوست داشتن و در هر آنچه که همیشه محتاط بوده ای.

مشابه: