جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری لاو طوری غمگین عرفان کالبد حالا که:

دلم از اون آدما میخواد که وقتی میدونن عصبی میذارن هرچی میخوای بهشون بگی و خودتو خالی کنی. از اونا که وقتی حرفات تموم شد با لبخند بغلت میکنن و میگن آروم شدی؟

مشابه: