جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته حرف حق غمگین دپ مود:

هر آنچه دوست داشتم براي من نماند و رفت
اميد آخرين اگر تويی ، برای من بمان .

مشابه: