جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

دلم واسه خود قبلیم تنگ شده... ‌:

من‌‌معذرت‌میخوام،
ازخودم،ازروحم،ازرَوانم‌واعصابم‌وازهمه‌مهم‌تر ازقلبم،اونم‌بخاطر‌تمام‌دَردا‌و‌بُغضاواتفاقاتی‌
که‌تویِ‌این‌مدّت‌تحمل‌ کردوحَقش‌نبود.

مشابه: