جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

ولی قصه کارمای این دنیا عجیبه خیلی عجیب !:

نگران چی هستین ؟ همه یه روزی تقاص کارایی که کردن ، حرفایی که زدن ، دلایی که شکستن و پس میدن !

مشابه: