جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ غمگین مود سریال خواهران و برادران.:

این روزا بیشتر از همیشه می‌خوابم و هیچ‌کاری
نمی‌کنم ، بیشتر از همیشه ساکتم و بیشتر از
همیشه تحت فشارم ، بیشتر از همیشه از دست
آدمای دو و برم ناراحت می‌شم ، طبق معمول با
هیچ‌کس راجع‌ بهش صحبت نمی‌کنم ، بیشتر از
همیشه تو خودم می‌ریزم و بیشتر از همیشه از
حال و روزم متنفرم.

مشابه: