جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ آهنگ مود حامیم از قصد لاو!💕:

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود
هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود
خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند
هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود
گفتند چنینیم و چنانیم دریغا...
اینها همه لالایی خواباندن ما بود!
ایکاش در دیزی ما باز نمیماند
یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود!

مشابه: