جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین دپ تنهایی مبهم:

هستی، اما کمرنگ، حرف میزنی اما تلخ، محبت میکنی اما سرد، چه اجباریه آخه بودنت!

مشابه: