جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ امید حاجیلی به نام ربابه

آهنگ امید حاجیلی به نام ربابه

متن موسیقی:

آره میدونم اگه یه روز دل ببندم به تو
واسه دل من میکنی ... دلتو
اگه تو بخوای منو پس چرا فراموش کنی تو منو
میدونم اگه دل ببندم من به تو وای بر دلم دلم
دیگه از دوری تو من خستم و میبینی که همه جوره هستم
با نگاهت همیشه من مستم بیا عزیزم تو بگیر دستمو
آره هی هی خستمو آره هی هی هستمو بیا بیا بگیر تو دستمو
آره همه جوره من هستمو بیا ...
آره میدونم واسه منه دل تو
آره اگه دلتو بدی خب دل منم واسه تو
آره میدونم واسه من دل تو
اگه بری میبازم آره هرچی که دارم واسه تو
دیگه از دوری تو من خستم و میبینی که همه جوره هستم
با نگاهت همیشه من مستم بیا عزیزم تو بگیر دستمو
آره هی هی خستمو آره هی هی هستمو بیا بیا بگیر تو دستمو
آره همه جوره من هستمو بیا ...

مشابه: