جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ همایون شجریان به نام سکوت بین دو حرف این گل شب بو

آهنگ همایون شجریان به نام سکوت بین دو حرف این گل شب بو

متن موسیقی:

آخ زود است نرو بمان زمان کوتاه است
بی ماه تو سقف آسمان کوتاه است
در عشق شب و مرگ و سفر طولانیست
یا اینکه جهان عاشقان کوتاه است
یا اینکه جهان عاشقان کوتاه است

مشابه: