جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ مازندرانی محمد طبری به نام دلدار من

آهنگ مازندرانی محمد طبری به نام دلدار من

متن موسیقی:

دلدار مِن شَمع شَبِ تارِ مِن... ❤️

نده آزار من خراب نکن کار من شیرین من
دلبر بی دین من قاضی سنگین من عشق بهترین من

هرکی خانه بیه تی ور منه کشمه

دین من بازی سنگین من عشق بهترین من
مه عزیز انگاری آهو چشمون نداشته

انده شیرین بیه بلبل زبون نداشته
انده عاشق بیه احوال مجنون نداشته
چند سالی که مجا دیه مسه گل دکاشته

مشابه: