جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

مهدیار :203:‌‌‌‌‌‌‌‌ .

مهدیار :203:‌‌‌‌‌‌‌‌ .

متن موسیقی:

اگه این صدا ی روز به گوشت‌رسید
بدون خیلی دوستت داشتم چشم سفید🖤

مشابه: