جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ عرفان طهماسبی به نام دل از من دلبری از تو

آهنگ عرفان طهماسبی به نام دل از من دلبری از تو

متن موسیقی:

دل از من دلبری از تو
سر از من سروری از تو
دل خون و خراب از من
رخ حور و پری از تو
شب از من روز خوش از تو
دو چشم زنده کش از تو
غم از من خنده مال تو
همیشه خوش به حال تو

مشابه: