جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل لاو طوری دو نفره عشق جدایی

پروفایل لاو طوری دو نفره عشق جدایی:

گفت: قسمت نبود
خدا نخواست
ستاره‌ی ما جفت نیامد
برای باهم ماندن ساخته نشده بودیم!
اما همه این حرفا فقط بهانه‌ی بچگانه بود،
میدانی؟
دلش،دلش جای دیگری بود..