جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترانه گنگ مود تنهایی غمگین

پروفایل دخترانه گنگ مود تنهایی غمگین:

می‌ فهمید چه قدر سخت است
که سکوت کنید و هیچی نگویید در حالی که
ذره ذره وجودتان می خواهد منفجر شود؟