جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترانه چشم مود آبی قلب

پروفایل دخترانه چشم مود آبی قلب:

فقط اون سکانسی که خسرو شکیبایی گفت:
«ینی همه چی دروغ بود...؟
همه حرف‌ها...
زمزمه‌ها...
عشق‌ها...»