جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل ماه آسمان غمگین قرمز مود

پروفایل ماه آسمان غمگین قرمز مود:

هنوز ایستاده‌ایم، حتی وقتی که زانو زده‌ایم. حتی وقتی داخل استخوان‌هایمان اندوه کاشته‌اند. حتی وقتی که دیگر نفس تازه‌ای به ریه‌هایمان نمی‌رسد؛