جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترانه مود تنهایی غمگین

پروفایل دخترانه مود تنهایی غمگین:

عوض شدن ناگهانی وجود نداره
هیچکس نمیتونه یک شبه به همه‌ی خاطرات و عواطفش پشت کنه
پس اگه عوض شد بدون از اول هم چیزه جدی وجود نداشته .