جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل لاو طوری ست عاشقانه مود

پروفایل لاو طوری ست عاشقانه مود:

𝐼𝑡'𝑠 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑘𝑒 𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐺𝑜𝑑.
     براى يك شروع تازه با خدا هرگز دير نيست💙