جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل عاشقانه لاو طوری دپ مود.

پروفایل عاشقانه لاو طوری دپ مود.:

برای هممون اتفاق افتاده که یه روزی یه ادم
مهم از زندگیمون رفت همه جون مارو با
خودش برد و از اون به بعد فقط به رفت و
امد ادمای زندگیمون نگاه میکنیم دیگ برامون
مهم نیست کی میمونه یا میره.

مشابه: