جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته سیاه سفید غمگین دپ..!

عکس نوشته سیاه سفید غمگین دپ..!:

من یکیو میخام که تو بدترین حالتام و سگ
ترین مودم و بی حوصله ترین وضعیتم به
اندازه وقتایی که خوبو آرومم دوسم داشته
باشه چیز زیادیه؟

مشابه: