جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه مود غمگین دپ گنگ شاخ

پروفایل پسرانه مود غمگین دپ گنگ شاخ:

تو بلد بودی بینِ گریه کاری کنی که قهقهه
بزنم،با وجودِ بی خوابی تا خودِ صبح حرف
بزنم،با تمومِ خستگی چندساعت قدم بزنم،با
یه موزیکِ غمگین برقصم،وسط گریه لبخند
بزنم،با سر درد عمیق بخوابم، تو تنها کسی
بودی و هستی که منو بلده.