جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل سیاه سفید عاشقانه مود.

پروفایل سیاه سفید عاشقانه مود.:

آدم یه بار سعی میکنه، دو بار سعی میکنه، بار
سوم هیچ‌ کاری نمیکنه. میشینه فقط نگات
میکنه. اما بعد یه مدت حتی دیگه نگاتم نمیکنه.

مشابه: