جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل سیاه سفید عاشقانه مود غمگین.

پروفایل سیاه سفید عاشقانه مود غمگین.:

بزرگوار قبل مرگش گفت:
هیچ چیز توی دنیا اونقدر قدرتمند نیست که
اعتماد از دست رفته رو دوباره برگردنه.
درست میگفت ولی ما باور نکردیم.

مشابه: