جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دو نفره عاشقانه‌ لاو دپ..

پروفایل دو نفره عاشقانه‌ لاو دپ..:

هزاران ثانیه است
مینویسم که نیستی ...
و دلتنگی را با دانه دانه‌ی الفبا،
لغت کردم
حرف کردم
همه خواندند
همدرد شدند
تو نمیخوانی ؟
تو چرا فقط درد میشوی ؟!

مشابه: