جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دونفره عاشقانه لاو دپ..

پروفایل دونفره عاشقانه لاو دپ..:

اون وقتایی که داشتمت
وقتی بغض میومد و گلومو میچسبید میشستی کنارم
بغلم میکردی و حرف میزدی
نمیگفتی سیگار نکش ، نمیگفتی همش درست میشه
فقط حرف میزدی ؛ حرف میزدی و من فکر میکردم
تا وقتی تورو دارم دلیلی نداره سیگار بکشم !
حرف میزدی و میفهمیدم درسته همه چی که کنارمی
که صدات تو گوشِ من میپیچه و سفت میتونی بغلم کنی
یه جوری که حتی از این فاصله ام نفسم بند میاد .
میخوام بگم اوضاع بدجور بد شد ، یه جور ک