جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته تنهایی مود عشق دپ...

عکس نوشته تنهایی مود عشق دپ...:

آرزو میکنم هیچ وقت غمهاتون برای کسی که
دوسش دارین بی اهمیت نباشه،
رنجی بالاتر از این نداریم.

مشابه: