جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل عاشقانه دو نفری سیاه سفید.

پروفایل عاشقانه دو نفری سیاه سفید.:

دلم میخواد هر کیو تو خیابون میبینم بغل
کنم و بگم حالت خوبه؟روحیت رو حفظ کن،
با یکی حرف بزنیا، نریزی تو خودت، قوی باش،
حالمون خوب میشه.

مشابه: