جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

متن های انگلیسی کوتاه در مورد تنهایی با ترجمه مناسب بیو

357 پست
متن های انگلیسی کوتاه در مورد تنهایی و تنها بودن با ترجمه و فونت های خاص مخصوص بیو و استوری و وضعیت و پست اینستاگرام تلگرام و ..
شعر تنهایی تنهایی غمگین عاشقانه تنهایی تنها دلتنگی ادبی تنهایی تنهایی شاخ
‌ ان‍‌ق‍‌در ال‍‌ك‍‌ى خ‍‌ن‍‌دي‍‌دم كه وق‍‌ت‍‌ى ناراح‍‌ت‍‌م ك‍‌س‍‌ى ج‍‌دی ن‍‌م‍‌ي‍‌گ‍‌ي‍‌ره:)))️
5.0
𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒆𝒅 𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒔𝒂𝒅:)))
#غمگین #تنهایی #خسته
ما‌پشت‌هزاران‌لبخند‌خود‌مرده‌ایم:)🌱🖤️
5.0
WE ᴬᴿᴱ ᴰᴱᴬᴰ ᴮᴱᴴᴵᴺᴰ ᴼᵁᴿ ᵀᴴᴼᵁˢᴬᴺᴰˢ ᴼᶠ ˢᴹᴵᴸᴱˢ
#غمگین #تنهایی #خسته
مشابه ها
ﻳه ﺗﻳﻛه ﺗﻭ ﺳﺭﻳﺍﻟ ﻭﻧﺯﺩی ﮔﻭﺩی ﺑﻫ ﻭﻧﺯﺩی ﻣﻳﮔه:
ﺑه ﻫﻳﭼﻛس اﻋﺗﻣﺍﺩ ﻧﻛن ﻫﻣه ﺗﻭ ﻧﻳﻣه ﺭﺍه ﻭﻟت ﻣﻳﻛﻧن ﻳﺍ ﺑﻫت ﺧﻳﺍﻧت ﻣﻳﻛﻧن ﻭ ﺗﻭ ﺍﻭﻧﻣﻭﻗع ﻓﻗﻃ ﺳﻳﺍﻫی ﻫﺍﺷﻭﻧﻭ ﻣﻳﺑﻳﻧی !️
5.0
In einem Teil der Serie sagt Goudi zu Venzadi:
Traue niemandem, sie werden dich alle betrügen oder verraten, und zu diesem Zeitpunkt wirst du nur ihre dunkle Seite sehen!
#غمگین #تنهایی #زندگی #نامردی
‌ﺩﻳﮔﻫ ﻫﻳﭼﻛﺳﻭ ﻧﻣﻳﺧاﻣ ﺣﺗﻳ ﺗُ!(:🖤
‌️
5.0
...𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒆𝒍𝒔𝒆, 𝒏𝒐𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖
...난 다른 누구도 원하지 않아, 심지어 너도
#غمگین #تنهایی #خسته #سکوت
فقد اونجا که تتلو میگه:من سقوط کردمو، همه سکوت کردن:))) ️
5.0
𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐓𝐚𝐭𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧
#غمگین #تنهایی #تتلو
ما تو تَنهاییامون،گُم شُدیم . . !🕸🦎

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗟𝗢𝗦𝗧
ɪɴ ᴏᴜʀ ʟᴏɴᴇʟɪɴᴇss

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#غمگین #تنهایی #خسته
#بیم‍‌ارس‍‌تان ج‍‌ای #ق‍‌ش‍‌نگ‍‌یه ال‍‌بت‍‌ه اگ‍‌ه ب‍‌ع‍‌دش #س‍‌ردخ‍‌ون‍‌ه ب‍‌اش‍‌ہ :)️
5.0
Das Krankenhaus ist natürlich ein schöner Ort, wenn es danach cool ist :)
#تنهایی #غمگین #خسته

همه ما مرده ایم، فقط برخی دفن شده‌اند و برخی به اجبار زندگی می‌کنند.🪔

4.8

𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓁𝓁 𝒹𝑒𝒶𝒹, 𝑜𝓃𝓁𝓎 𝓈𝑜𝓂𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝒷𝓊𝓇𝒾𝑒𝒹 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝑜𝓂𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝒻𝑜𝓇𝒸𝑒𝒹 𝓉𝑜 𝓁𝒾𝓋𝑒.🪔

#غمگین #تیکه دار #تنهایی #خسته #بی تفاوت
چ‍‌ق‍‌د ن‍‌ی‍‌از دارم ی‍‌ک‍‌ی از س‍‌ک‍‌و‍‌ت‍‌م ب‍‌ف‍‌ه‍‌م‍ہ
چہ م‍‌رگ‍‌م‍ہ و ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌غ‍‌ل‍‌م ک‍‌ن‍ہ . . ! :)️
5.0
#غمگین #تنهایی #خسته

«درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناکترن..! »

4.8

𝗟𝗢𝗡𝗘𝗟𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗜𝗦 𝗦𝗖𝗔𝗥𝗬
ʙᴜᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ ᴍᴏʀᴇ sᴄᴀʀʏ..!
 

#غمگین #انگلیسی #تنهایی #لاتی #مغرور
#ي‍‌ڪي‍‌م نَ‍‌دا‍ري‍‌م ب‍‌گہ:‌ "‍ح‍‌ي‍‌فِ #چ‍‌ش‍‌ایِ ‍خُوش‍‌گ‍‌ل‍‌ت ن‍‌ي‍‌س‍‌ت #اَش‍‌ك‍‌ي‍‌ش ‍ڪ‍‌ر‍دی :))✨️
5.0
#غمگین #تنهایی #دلتنگی #خسته
دل نبند تنها بسوز:)......🦖🖤✨️
5.0
🦖🖤✨𝐝𝐨𝐧.𝐭 𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐮𝐫𝐧 𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞
#تنهایی #شاخ #لاتی
‌یعنے یڪیم نیست ما #بغض ڪنیم دنیا رو سرش #خراب شہ..! :)؟💔️
5.0
Я не единственный, мы ненавидим мир? :)
#غمگین #تنهایی #خسته
تَهِش‌میبینی‌عَه‌فَقَط‌خُودِتی️
5.0
ʸᴼᵁ ᴼᴺᴸʸ ˢᴱᴱ ʸᴼᵁᴿˢᴱᴸᶠ :)
#تنهایی #بی تفاوت