ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

2.9K 1.40Mفونت فاتمح

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

64.4K 5.22Mفونت مهدیه
من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد.....
14.0K 2.31Mفونت イłム
من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜
12.6K 3.54Mفونت Anita_eblis1

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

6.5K 1.82Mفونت Mallake insta
فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛ که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم فقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![
4.1K 1.66Mفونت no name
من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر
3.3K 1.55Mفونت کارو رسولی

من همون دختریم 😊که وقتی تو کوچه خیابوناراه میرم‌ نمیگن این بامن بود🤐میگن کاااش بامن بود🤪😁بحله بحله مااینیم😜

#مغرور #دختر
19.2K 1.16Mفونت

من یع دختر مغرورم.....غرورم را نشانه بگیرند"زندگیشان رابع آتش میکشم!…

#مغرور #لاتی
14.2K 834.8Kفونت Zahra

زنانی که پای دویدنشان را قطع میکنید دخترانی به دنیا می آورند که بال پرواز دارند #feminist

#دختر #مغرور

𝕎𝕠𝕞𝕒𝕟𝕤 𝕨𝕙𝕠𝕤𝕖 𝕝𝕖𝕘𝕤 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕞𝕡𝕦𝕥𝕒𝕥𝕖 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝔾𝕚𝕧𝕖 𝕓𝕚𝕣𝕥𝕙 𝕥𝕠 𝕘𝕚𝕣𝕝𝕤 𝕨𝕙𝕠 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝔽𝕝𝕪𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕚𝕟𝕘𝕤

2.9K 351.2Kفونت Moonlight